Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervace předmětu nájmu se provádí přes internetové stránky www.pujcovnapostorna.cz, telefonicky, nebo  e-mailem na pujcovna@pujcovnapostorna.cz
 • Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku nájmu a telefon.
 • Nájemce si po dohodě vyzvedne předmět nájmu na předem dohodnutém místě nebo v půjčovně.
 • Při vypůjčení předmětu nájmu a sepsání smlouvy, zákazník zaplatí půjčovné a vratnou kauci na předmět nájmu ve stanovené výši. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu a provede zaškolení pro používání předmětu nájmu. Nájemce předloží pro kontrolu totožnosti dva platné doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, aj.)
 • Zákazník stvrzuje svým podpisem svůj souhlas s údaji uvedenými ve Smlouvě o nájmu a také platnost těchto údajů. Zároveň uděluje výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů budou zpracovávána jeho osobní data, která jsou na protokolu uvedena, za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání.
 • Nájemce je povinen předmět nájmu používat pouze pro účel, ke kterému je určen.
 • Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě.
 • Nájemce nesmí žádným způsobem do předmětu nájmu zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
 • Při vrácení nepoškozeného předmětu nájmu je nájemci vrácena kauce v plné výši. V případě, že zákazník vrátí předmět nájmu poškozený, bude kauce vrácena až po odečtení výdajů na opravu. Výdaje na opravu poškozeného předmětu nájmu, které je nájemce povinen plně uhradit mohou přesáhnou stanovenou výši kauce.
 • Zákazník je povinen vrátit předmět nájmu zbavený všech nečistot způsobených provozem.V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu je zákazník povinen uhradit poplatek 500,- Kč na náklady čištění.
 • Zákazník je povinen vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu.
 • V případě, že zákazník nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu, je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 • Nevrátí-li zákazník předmět nájmu ve sjednaném termínu, a neinformuje o tom řádně a včas pronajímatele, je povinen uhradit, za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné, vč. 100% příplatku za nedodržení termínu vrácení, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 • V případě, že zákazník odstoupí od nájemní smlouvy, nebo vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem vrácení má nárok na vrácení poměrné části půjčovného.
 • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené předmětem nájmu na movitých i nemovitých věcech nájemce ani jiných osob. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví nájemce či jiných osob vzniklou v souvislosti s používáním předmětu nájmu.
 • V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli jeho zůstatkovou hodnotu stanovenou pronajímatelem, zůstatková hodnota může přesahovat výši zaplacené kauce. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

 

Ochrana osobních údajů

 

 • Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností plynoucích ze smlouvy o nájmu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o nájmu.
 • Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů nájemce může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předměty nájmu nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní adresu pujcovna@pujcovnapostorna.cz
 • V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů, případně se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Požádá-li Nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Kauce

 

Kauce je peněžitá jistota, která se hradí např. při půjčení zahradní techniky, pro případ poškození, zničení či ztráty věci. Kauce přijatá v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem se v okamžiku přijetí neeviduje a neeviduje se ani v případě, že je celá vrácená zákazníkovi (např. když zákazník vrátí zpět veškeré vybavení v pořádku). Evidovanou tržbou je však započtení této kauce podnikatelem v částečné či plné výši, v případě poškození, zničení či ztráty věci.